Begrippenlijst

afsluitkosten

Het bedrag dat de bank in rekening brengt voor het afsluiten van uw hypotheek. Dit bedrag kunt u meefinancieren in uw hypotheek.

bankgarantie

Een garantie van de bank dat de borgsom die u aan de verkoper van uw nieuwe woning moet betalen wordt voldaan. Deze borgsom dient als zekerheid voor de verkoper, ter nakoming van de koopverplichting die u bent aangegaan. De bijbehorende premie kunt u meefinancieren in uw hypotheek.

dagrente

De op een bepaalde dag geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken met een bepaalde rentevaste periode of verlenging van bestaande hypotheken. Dus gewoon: de rente van vandaag.

effectieve rente

Het rentepercentage dat u daadwerkelijk over uw hypotheekschuld betaalt, waarbij rekening wordt gehouden met het moment waarop de hypotheekrente is verschuldigd (achteraf per maand).

eigen woning forfait

Over de WOZ-waarde van uw woning krijgt u een bijtelling op uw inkomen, deze noemen we eigenwoningforfait. Dit bedrag wordt opgeteld bij uw inkomen in box 1. Hierover betaalt u inkomstenbelasting.

executieverkoop

De gedwongen verkoop van uw woning

executiewaarde

De waarde van uw woning bij gedwongen verkoop

financieringskosten

De kosten van het financieren van uw nieuwe huis of van uw nieuwe hypotheek. Onder voorwaarden zijn deze kosten (gedeeltelijk) fiscaal aftrekbaar.

fiscaal voordeel

Het jaarlijks bedrag dat u aan hypotheekrente betaalt leidt tot een lager belastbaar inkomen. Hierdoor hoeft u minder inkomstenbelasting te betalen. Dit fiscale voordeel kunt u jaarlijks laten uitbetalen of elke maand.

kadaster

De instelling waar het eigendom van onroerend goed wordt geregistreerd. Ook het hypotheekregister wordt hier bijgehouden.

koop-/aanneemsom

Het bedrag dat betaald moet worden aan de bouwer / aannemer voor uw nieuwbouwwoning.

nationale hypotheekgarantie

De Nationale Hypotheek Garantie is een garantie die iemand in Nederland kan krijgen als hij een lening afsluit bij het kopen of verbouwen van een woning. Het Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat dan borg voor de lening. De geldnemer betaalt hiervoor een borgtochtprovisie. Wanneer de geldnemer de lening niet meer kan betalen, wordt de geldgever door het fonds betaald. De geldnemer is daarmee niet uit de problemen; deze is nog steeds aansprakelijk, alleen heeft nu te maken met de Stichting als schuldeiser. Toch is het in het voordeel van de geldnemer om de borgtochtprovisie te betalen en een NHG af te sluiten. Omdat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de lening weet de geldgever 100% zeker dat de lening afbetaald wordt. Het risico is dus verwaarloosbaar. Hypotheekverstrekkers geven om deze reden bij het afsluiten van de garantie vaak korting.

nominale rente

Het rentepercentage dat u met de bank afspreekt.

notariskosten

De notaris berekent kosten voor het opmaken van de hypotheekakte en de overdrachtsakte (ook wel transport-, leverings- of eigendomsakte genoemd). De kosten voor het opmaken van de hypotheekakte zijn fiscaal aftrekbaar.

onroerend zaak belasting (OZB)

De gemeentelijke belasting die u betaalt voor het eigendom of het gebruik van een huis, of voor beide.

ontbindende voorwaarden

De voorwaarden in een koopovereenkomst, op grond waarvan een overeenkomst zonder kosten (10% van de koopsom), bijvoorbeeld bij het niet verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie of de hypotheek, kan worden ontbonden.

De verkoper van uw woning wil graag de zekerheid dat de woning ook echt verkocht is. Daarom kennen deze ontbindende voorwaarden een eindtermijn, de ontbindingsdatum .

Na deze datum is de koop onvoorwaardelijk geworden en bent u veplicht de woning ook daadwerkelijk te kopen. Is de ontbindingsdatum verstreken en u neemt de woning niet af, bent u verplicht bovengenoemde kosten te betalen.

optie

Recht van koop. Overeenkomst waarbij een verkoper zich verbindt het huis gedurende een bepaalde termijn voor een in de optie-overeenkomst vermelde prijs aan een aspirant-koper aan te bieden, m.a.w. het huis tijdens die termijn niet aan een andere gegadigde te verkopen.Dit geeft u de mogelijkheid uw hypotheek mogelijkheden te onderzoeken.

overbruggingskrediet

Wanneer u uw overwaarde (gedeeltelijk) wilt gebruiken voor de aankoop van uw nieuwe woning komt dit bedrag meestal pas beschikbaar bij de sleuteloverdracht van uw huidige woning.

Onder voorwaarden is de bank bereid u een voorschot te verstrekken op de overwaarde van uw huidige woning. Dit voorschot noemen we een overbruggingskrediet.

overdrachtsakte

Overdrachtsakte, die de notaris opmaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken en die wordt ingeschreven bij het kadaster. Ook wel bekend als: eigendoms- of leveringsakte.

overdrachtsbelasting

Deze belasting betaalt u bij de overdracht van een bestaand huis en bedraagt 2% van de aankoopwaarde. Meestal betaalt de koper deze belasting en hij maakt dan ook deel uit van de kosten koper.

Voor een nieuwbouwhuis is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. In sommige gevallen geldt dit wel voor de grond.

Overdrachtsbelasting hoort bij de aankoopkosten en is dus niet aftrekbaar.

overwaarde

Wanneer de verkoopwaarde van uw woning hoger is dan uw totale hypotheekschuld is er sprake van overwaarde. Bij verkoop van uw woning komt dit bedrag beschikbaar.

pandrecht

Wanneer u een levensverzekering afsluit kan de bank vragen om verpanding van de verzekeringspolis. De uitkering van de verzekering vervalt dan aan de bank ter zekerheid van de aflossing van uw hypotheek.

passeren

Wanneer u bij de notaris uw hypotheek- en/of transportakte ondertekent, spreken van van het “passeren” van de akte(n).

rentevast periode

Bijna alle hypotheken worden voor een langere periode, bijvoorbeeld 30 jaar, afgesloten. Met het oog op de maandlasten vinden veel mensen het te duur om de rente voor de hele looptijd van de hypotheek vast te zetten. Vaak wordt dan gekozen voor een rentevast periode van 5, 10 of 20 jaar. Gedurende deze periode blijft de rente dan gelijk en heeft u zekerheid over uw maandlasten.

restschuld - restantschuld

Het bedrag van uw hypotheek dat nog niet is afgelost op de einddatum en dat u nog aan de bank verschuldigd bent.

transportakte

Overdrachtsakte, die de notaris opmaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken en die wordt ingeschreven bij het kadaster. Ook wel bekend als: eigendoms- of leveringsakte.

taxatie

De waardebepaling van uw huidige of nieuwe woning door een taxateur.

variabele rente

Wanneer u kiest voor een variabele rente betaalt u geen vast rentepercentage, maar een rente die per maand of kwartaal varieert.

verwervingskosten

Het totaal benodigde bedrag om je huis te kunnen kopen (verwerven).
Dus: koopsom en kosten koper.

voorlopig koopcontract

Koopcontract dat vooraf gaat aan de overdracht bij de notaris en waarin meestal ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. De term “voorlopig” heeft betrekking op de ontbindende voorwaarden. Kan er door u geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarden, is het koopcontract bindend en bent u verplicht de woning te kopen.

voorlopige teruggaaf

Maandelijkse verrekening van de fiscus van het belastingvoordeel ten gevolge van de renteaftrek.

vrij op naam (v.o.n.)

De overdrachtskosten zijn inbegrepen in de koopsom. Bij een nieuwbouwwoning is de BTW inbegrepen. De levering vindt dus plaats zonder aankoopkosten. Zie ook 'Overdrachtskosten'

vrije verkoopwaarde

De waarde van uwwoning als deze vrij op de markt kan worden verkocht in de meest gunstige omstandigheden, vrij van beslagen, huur en hypotheek.

vrijwillige onderhandse verkoopwaarde

De waarde van uw woning als deze vrij op de markt kan worden verkocht. Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd.

woz, Wet waardering Onroerende Zaken

De waardering van uw huis wordt door de gemeente bepaald. Deze vindt plaats door middel van een WOZ-taxatie. Op basis van deze taxatie wordt het eigenwoningforfait en de onroerend zaakbelasting berekend.

Over het eigenwoningforfait moet u inkomstenbelasting betalen.

Huidig aanbod / binnenkort te koop

Verkocht